Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

EEGA Expertise kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EEGA Expertise, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het leggen van contact via een e-mailbericht aan EEGA Expertise verstrekt. EEGA Expertise kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Binnen een EEGA Expertise traject worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • De personalia zoals naam, adres, contactgegevens e.d.
  • De sociale data zoals opleiding, arbeidsverleden, e.d.
  • Gezondheidsgegevens zoals ervaren arbeidsbelemmeringen.

Waarom EEGA Expertise gegevens nodig heeft

EEGA Expertise verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan EEGA Expertise uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de uitvoering van een traject, uitsluitend en alleen ten behoeve van de door EEGA Expertise uit te voeren (terug)begeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt.

Hoe lang EEGA Expertise gegevens bewaart

De van een cliënt(e) geregistreerde gegevens worden uit het bestand van EEGA Expertise gewist dan wel verwijderd uiterlijk zeven jaar na beëindiging van de (re-integratie)activiteiten tenzij enige wettelijke bepaling een langduriger registratie voorschrijft.

Delen met anderen

EEGA Expertise verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Hiervoor zal uw toestemming worden gevraagd. EEGA Expertise kan ook persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In verband met tevredenheidsonderzoeken delen wij uw NAW gegevens met de organisatie Panteia, waarvoor uw schriftelijke goedkeuring zal worden gevraagd.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van EEGA Expertise worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EEGA Expertise gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

EEGA Expertise maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van EEGA Expertise bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan EEGA Expertise te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EEGA Expertise heeft hier geen invloed op. EEGA Expertise heeft Google geen toestemming gegeven om via EEGA Expertise verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fg@eegagroep.nl. EEGA Expertise zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is EEGA Expertise eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan EEGA Expertise kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Wilt u een schriftelijk overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens ontvangen, dan is EEGA Expertise gerechtigd u een vooraf te betalen redelijk bedrag voor gemaakte kopieerkosten in rekening te brengen.

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van EEGA Expertise de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van EEGA Expertise in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Geheimhoudindsplicht

Tenzij enige wettelijke bepaling anders voorschrijft is elke natuurlijke of rechtspersoon die in dienst dan wel in opdracht van EEGA Expertise (re-integratie)activiteiten verricht, tot geheimhouding van van de in artikel 2.1. genoemde gegevens jegens elke niet tot de wetenschap van die gegevens gerechtigde derde gehouden.
De in het vorige lid omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet indien die plicht zich niet verhoudt met een behoorlijke en adequate uitoefening van de (re-integratie) activiteiten.

Beveiligen

EEGA Expertise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De van een cliënt(e) originele schriftelijk genoteerde persoonsgegevens worden gedurende de trajectduur en t.b.v. accountantscontroles en of audits, bewaard in gesloten kasten. Na afloop van het traject worden de gegevens nog 7 jaar bewaard in een extern archief en daarna vernietigd.

De website van EEGA Expertise maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EEGA Expertise verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EEGA Expertise op via fg@eegagroep.nl.

www.eegaexpertise.nl is een website van EEGA Expertise. EEGA Expertise is als volgt te bereiken:

Post –en Vestigingsadres: Zutphenseweg 33, 7418 AH Deventer
Telefoon: 0570 – 63 84 70
E-mailadres: info@eegaexpertise.nl